Technical sheet

  • OriginItaly
  • Carico di rottura a compressione532 kg/cm²
  • Carico di rottura unitario a flessione63 kg/cm²
  • Coefficiente dilatazione termica0,0041 mm/m°C
  • Frictional wear8,13 mm
  • Mass by unit of volume2377 kg/m³